Z ostatniej chwili

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIENIAWIE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

1. Dzieci przyjmuje się do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na kolejny rok szkolny odbywa się w ściśle określonym terminie podanym do wiadomości zainteresowanych poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, umieszczenie w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej szkoły. 2. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego decyduje dyrektor.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.
a. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej, wypełnić i zwrócić w wyznaczonym terminie.
b. Informacji na temat terminów i warunków rekrutacji udzielać będzie dyrektor, sekretariat szkoły, oraz zostaną podane do wiadomości zainteresowanych poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, umieszczenie w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej szkoły
4. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy:
a. dzieci pięcioletnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkałe w obwodzie szkoły
b. w przypadku wolnych miejsc również dzieci spoza obwodu szkoły
5. W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek określony w pkt. 4 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria;
a. Wielodzietność rodziny dziecka;
b. Niepełnosprawność dziecka;
c. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
d. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
e. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
f. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
g. Objęcie dziecka pieczą zastępczą
6. Kryteria, o których mowa w pkt. 5 mają jednakową wartość (5 pkt.)
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria.
a. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie i rodzic pracujący – 5 pkt.
b. Obydwoje rodzice pracujący – 4 pkt.
c. Do oddziału przedszkolnego lub szkoły uczęszcza już rodzeństwo dziecka – 3 pkt.
d. Dziecko jest zameldowane na terenie gminy – 3 pkt.
8. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego prowadzi się co roku według następującego harmonogramu
a. Od 1- do 30 marca każdego roku – szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców (opiekunów) wypełnione karty zgłoszenia dziecka
b. Do 15 kwietnia każdego roku – kwalifikacja dzieci
c. Do 20 kwietnia każdego roku – dyrektor szkoły ogłasza wyniki rekrutacji

KLASA PIERWSZA

1. Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie bez jakichkolwiek warunków.
2. Uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły mogą być przyjęcia w przypadku, kiedy po przyjęciu kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły są jeszcze wolne miejsca.
3. Jeżeli uczniów mieszkający poza obwodem szkoły jest więcej niż miejsc wolnych wówczas stosuje się następujące kryteria:
a. W pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ale w gminie będącej organem prowadzącym szkołę – Miasto i Gmina Sieniawa
b. Jeżeli nadal są wolne miejsca przyjmuje się uczniów zamieszkałych poza gminą, która jest organem prowadzącym szkołę.
4. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy nie uczęszczają do oddziału przedszkolnego przy szkole składają zgłoszenie, natomiast uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie do szkoły.